Huishoudelijk Reglement
van Schaakclub "Kijk Uit"

Artikelen
Lidmaatschap
Algemene vergadering
Bestuur
Commissies
Financiën
Wedstrijden
Slotbepalingen

LIDMAATSCHAP
artikel 1

Een natuurlijk persoon, die lid van de vereniging wenst te worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over toelating beslist.
De toetreding van leden wordt geregeld door het bestuur, dat hen in het verenigingsblad voordraagt. Zijn er binnen 14 dagen na de voordracht geen overwegende schriftelijke bezwaren tegen de toelating bij de secretaris binnengekomen, dan is het kandidaatlid automatisch lid, waarvan hem onder toezending van Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt kennis gegeven. Als datum van de voordracht geldt de uitkomst van het verenigingsblad.

artikel 2

De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de N.H.S.B. en K.N.S.B. op de door deze bonden voorgeschreven wijze.

artikel 3

Ereleden en Leden van Verdienste worden voor het leven benoemd door de Algemene Ledenvergadering (A.V.) met meerderheid van stemmen. Zij zijn geen contributie schuldig.

artikel 4

Ondersteunende leden zijn zij, die een geldbedrag van tenminste een nader te bepalen hoogte per jaar aan de penningmeester afdragen. Als richtlijn voor dit bedrag kan dienen, de administratie- en andere kosten die voor het ondersteunende lid gemaakt worden.

artikel 5

Het lidmaatschap eindigt volgens artikel 6 van de Statuten. Ontzetting (royement) (artikel 6.1.d van de Statuten) kan geschieden door:

 1. Het bestuur, wegens het niet voldoen aan of het handelen in strijd met de bepalingen van dit reglement;
 2. Een A.V. op voorstel van het bestuur, wegens gedragingen, die de belangen van de vereniging schaden;
  In beide gevallen worden de betrokkenen en zonodig de besturen van andere verenigingen of bonden van de ontzetting in kennis gesteld;
 3. De betrokkene heeft het recht van beroep op de eerstvolgende A.V.

ALGEMENE VERGADERING
artikel 6

 1. Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden (artikel 19 van de Statuten) onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zonodig met bijvoeging van de toelichtingen. De datum van de A.V. dient uiterlijk drie weken van tevoren bekend te zijn gemaakt. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 dagen voor de vergadering toegezonden.
 2. Binnen 9 dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven.
 3. Met toestemming van zowel het bestuur als de A.V. kunnen, staande de vergadering, onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

artikel 7

Op buitengewone A.V.'s, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken.

Indien de buitengewone A.V. is bijeengeroepen op een termijn van minder dan een 9 dagen, kan zij echter beslissen, dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat behandeling in een, met inachtneming van artikel 6 gestelde termijn, bijeengeroepen vergadering niet kan worden afgewacht.

artikel 8

 1. Algemene vergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel de voorzitter als de ledenvergadering kunnen besluiten, dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen achter gesloten deuren zal plaatsvinden.
 2. Tot een vergadering, resp. de behandeling van een onderwerp achter gesloten deuren, hebben slechts toegang het bestuur, de leden (artikel 16 van de Statuten) en zij, die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt.
 3. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden of het bestuur, het woord verlenen over zaken, die hen mede aangaan.

artikel 9

 1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd.
 2. Bij staking van stemmen zie artikel 10 lid 3.
 3. Stembriefjes, die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen resp. voorstellen over zaken, of een niet ter zake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

  artikel 10

 1. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaat-stelling door één of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te vervullen.
 2. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid stemming verlangt.
 3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene, die de meeste geldige voorstemmen verwerft gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.
 4. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen - zoals omschreven in artikel 10 lid 3 - dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene, die in de vrije stemming het minste aantal stemmen op zich heeft verenigd, afvalt; levert deze herstemming aan geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen op, dan volgt er opnieuw een herstemming, totdat er slechts twee kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen. Komen twee of meer personen voor één plaats in deze herstemming in aanmerking, dan vindt tussen hen een herstemming plaats. Het bepaalde in het derde lid van dit artikel is op de her- en tussenstemming van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de tweede volzin.
 5. Zijn geen kandidaten gesteld, of worden de kandidaatstellingen ingetrokken, of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming plaats.
  Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen - zoals omschreven in artikel 10 lid 3 - dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die in de vrije stemming naar voren zijn gekomen. Het bepaalde in het vierde lid van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.
 6. Indien het bestuur van oordeel is, dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende A.V. niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden door accoordbevinding van het bestuur. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende A.V., die alsdannog op de in dit artikel aangegeven wijze in de vacature voorziet.
 7. Alle voorstellen over zaken kunnen in stemming worden gebracht. Het voorstel met de meeste stemmen voor wordt aangenomen.

  BESTUUR
  artikel 11

 1. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn bevoegdheid valt, geeft het de voorschriften, die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging bevorderen.
 2. Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van en de gebeurtenissen in de vereniging sedert het vorig verslagjaar aan de A.V. voor.
  De penningmeester beheert de geldmiddelen, terwijl in de genoemde A.V. onder meer de begroting voor het volgende boekjaar en de daarbij behorende andere financiële voorstellen ter vaststelling aan de orde komen. Tevens worden verkiezingen gehouden van bestuursleden.
 3. Bestuursleden, die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.
 4. Het bestuur vergadert minstens 2 maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden van het bestuur zulks schriftelijk met redenen omkleed aan de voorzitter verzoeken.
 5. Voor goede richtlijnen van te vervullen taken van de bestuursleden, wordt verwezen naar het "Handboek Clubschaak" van de K.N.S.B.

artikel 12

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en voert, voor zover niet anders bepaald, besluiten van het bestuur uit.

COMMISSIES
artikel 13

 1. Zowel het bestuur als de A.V. kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de A.V.
 2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur, onderscheidenlijk de A.V. geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun aanstelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag uit over hun werkzaamheden aan het bestuur, onderscheidenlijk de A.V. Van iedere vergadering van een commissie wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisneming toegezonden.
 3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de A.V. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de A.V. De commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens de A.V. en wordt door deze décharche verleend.

FINANCIËN
artikel 14

De door leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk verenigingsjaar, op basis van een door de A.V. bepaald bedrag per lid vastgesteld.

WEDSTRIJDEN
artikel 15

Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de verschillende groeperingen van het ledenbestand wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. De inhoud van de wedstrijden wordt door de wedstrijdleiding onder goedkeuring van het bestuur bij afzonderlijke reglementen vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN
artikel 16

 1. Dit reglement treedt in werking, onmiddellijk nadat de Statuten in werking zijn getreden.
 2. Wijzigingen of aanvullingen op bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt.
 3. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen.
 4. Van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement dient een notariële akte opgemaakt te worden. De vereniging dient daarvoor ook ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.